Επισκευές άμεσες και λόγω σύμβασης – Συντηρήσεις έκτακτες-μόνιμες-με σύμβαση